Chants by Sri Vasudeva 2

Chants by Sri Vasudeva 2 – MP3

1. Prayer
2. Om Guru
3. Om Namah Shivaya
4. Namah Shivaya Om
5. Shivaya Namah Om
6. Om…Namah Shivaya
7. Om Namah Shivaya (slow)